Onkologi

MONALEESA-3 er en global randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase III-studie som har vurdert effekten og sikkerheten ved Kisqali (ribosiklib) pluss endokrinbehandling (fulvestrant) som behandling for postmenopausale kvinner med HR-positiv/ HER2-negativ lokalavansert eller metastaserende brystkreft. I alt 726 kvinner deltok i studien. 1

Utvalgskriterier ...Vis mer
NO2005267331

MONALEESA-7 er en global randomisert, dobbeltblind, placebokontrollert fase III-studie som har vurdert effekten og sikkerheten ved Kisqali (rikociklib) pluss endokrinbehandling samt goserelin som initialbehandling for premenopausale eller perimenopausale kvinner med HR-positiv/ HER2-negativ lokal avansert eler metastaserende brystkreft. I alt 672 kvinner deltok i studien. 1,2 ...Vis mer

NO2005267331
Samtykke til at Novartis kan sende deg elektronisk informasjon

Novartis ønsker å ha en dialog med deg og å kunne sende deg informasjon om våre produkter og terapiområder inkludert reklame som vi tror du kan ha nytte av. Ved å sende oss din kontaktinformasjon samtykker du til at Novartis kan sende deg elektronisk informasjon slik som nyhetsbrev, produktinformasjon, medisinsk informasjon og...Vis mer

NO2004140114

Brystkreft er den klart hyppigste kreftformen hos kvinner over hele verden, med anslagsvis 1,7 millioner nye tilfeller diagnostisert per år. Årlig dør omlag en halv million av sykdommen på verdensbasis. 1 I 2017 fikk 3589 kvinner og 34 menn i Norge diagnosen brystkreft. 2 Til sammenligning rammet sykdommen 1235 kvinner i 1970. Hver tiende kvinne vil utvikle brystkreft,...Vis mer

NO2005267331
Indikasjonen til Kisqali gjelder behandling av kvinner med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalt avansert eller metastatisk brystkreft i kombinasjon med en aromatasehemmer eller fulvestrant som innledende endokrinbasert behandling, eller hos...Les mer
NO2005267331

Her kan du lese mer om Monaleesa 3 og Monaleesa 7 studien

Im SA, Lu YS, Bardia A, et al. Overall survival with ribociclib plus endocrine therapy in breast cancer. N Engl J Med. 2019: DOI: 10.1056/NEJMoa1903765. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. phase III randomized study of ribociclib and...Vis mer
NO2005267331
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers