Entresto viser sammenheng mellom reduksjon i NT-proBNP og bedring i hjertets volum og funksjon hos pasienter med HFrEF.1

PROVE-HF undersøkte om endringene i NT-proBNP etter oppstart med Entresto kunne korrelere til endringer i hjertets
struktur og funksjon hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon. Etter 12 måneder kunne en se korrelasjon mellom NT-proBNP og LVEF.

 

METODE

PROVE-HF1 er en prospektive, ikke-blindet, eksplorativ, fase IV studie som inkluderte 794 pasienter med hjertesvikt
og redusert ejeksjonsfraksjon. De fleste pasientene var i NYHA klasse II og III. Målinger ble gjort med ekkokardiografi
og doppler undersøkelse.

 

  • Primærutfall: Korrelasjon mellom endringene i konsentrasjonsnivåene av NT-proBNP og hjertets remodellering ved å se på endringene av målene; LVEF, LVEDVI, LVESVI, og LAVI fra baseline til 12 måneder. Korrelasjonen mellom endringene i konsentrasjonen av NT-proBNP og E/e` ble lagt til den statistiske analysen.

 

RESULTAT

12 måneder etter oppstart med sacubitril/valsartan viste undersøkelsene statistisk signifikant korrelasjon mellom endringer i
NT-proBNP og endringer i LVEF, LVEDVI, LVESVI, LAVI og E/e`.

Median NT-proBNP konsentrasjonen var 816 pg/ml ved oppstart og 455 pg/ml etter 12 måneder (P<.001)

*LV ejection fraction, **LV end-diastolic volume index (normal<76mL/m2) ***LV end-systolic volume index (normal<30mL/m2)
Figur laget av Novartis basert på referanse, Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95

 

I tillegg var det signifikant reduksjon i LAVI og E/e`ratio.

 

SIKKERHET

De vanligste bivirkningene var hypotensjon (17.6%), svimmelhet (16.8%), hyperkalemi (13.2%) og forverring av nyrefunksjon (12.3%).


Referanser:
1.Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95

1

Etter et år med Entresto hadde ca 2 av 3 pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF), som var kvalifiserte for implanterbar hjertestarter (ICD) ved baseline, forbedret EF til >35%.1

Retningslinjene anbefaler ICD hos pasienter med hjertesvikt (HF) og redusert ejeksjonsfraksjon (EF) og EF ≤ 35 % etter minst 3 måneder med optimal medikamentell behandling, for å forebygge plutselig død.

Behandling med sakubitril/valsartan har vist en bedring i hjertets remodellering,2 samt å forbedre kliniske utfall hos pasienter med HF og redusert EF (HFrEF), sammenlignet med enalapril.3 For å studere den potensielle fordelen med sakubitril/valsartan for pasienter med HFrEF og EF ≤ 35 % ved baseline, ble data fra PROVE-HF-studien analysert for å se om sakubitril/valsartan kunne øke EF og dermed redusere pasientens behov for ICD.

 


PROVE-HF sammendrag

PROVE-HF inkluderte 794 pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonfraksjon. Primærutfallet var å se om det var en korrelasjon mellom reduksjon av N-terminal pro-b-type natriuretisk peptid-nivåer og hjertes remodellering ved bruk av sakubitril/valsartan.

Ekko markører for hjertevolum og funksjon ble målt fra baseline og etter 12 måneder. Resultatene viste sammenheng mellom i NT-pro-BNP og hjertets remodellering ved bruk av sakubitril/valsartan hos HFrEF-pasienter.2

 

Blant kohorten av pasienter med HFrEF som oppfylte ICD-kvalifiseringskravene ved baseline, økte 1 av 3 (32 %) sin EF til over 35 % innen 6 måneder etter oppstart med sakubitril/valsartan, mens det samme var tilfelle for nesten 2 av 3 (62 %) etter ett års behandling. Disse endringene oppstod til tross for god medisinsk behandling og var konsistente.1

 

Absolutt endring i ejeksjonsfraksjon over tid ved behandling med sakubitril/valsartan.

LVEF ved måned 6 (A) og måned 12 (B) med sakubitril/valsartan-behandling. LVEF = venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon. Tilpasset fra Felker GM et al, 2021, fig. A og B

 

Disse funnene kan potensielt påvirke klinisk behandling av pasienter med HFrEF. Pasienter behandlet med sakubitril/valsartan kan få økt EF som medfører at pasienten ikke lengre er kvalifisert for ICD. Denne forbedringen er vedvarende i minst 12 måneder.1

 


Referanser
  1. Felker GM et al. Implantable Cardioverter-Defibrillator Eligibility After Initiation of Sacubitril/Valsartan in Chronic Heart Failure: Insights From PROVE-HF. Circulation. 2021 Jul 13;144(2):180-182.
  2. Januzzi JL Jr et al. Association of Change in N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019 Sep 17;322(11):1085-1095.
  3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993–1004.

 

 

 

 

Rating: 
No votes yet
NO2205021515
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers