Cosentyx (sekukinumab) er et fullstendig humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen ved ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt og plakkpsoriasis. Dette bekreftes ikke minst av den kliniske effekten man ser ved behandling med Cosentyx av pasienter med disse sykdommene.1 

 

Behandlingen med Cosentyx har ved psoriasisartritt vist seg å ha effekt på de symptomene som er typiske for sykdommen1

 • Betente ledd 
 • Smerter 
 • Entesitter 
 • Daktylitter 
 • Psoriasisplakk 
 • Neglepsoriasis 

  Oppfølging i opptil 1 år har også vist en hemmende effekt på røntgenologisk progresjon av skader på ledd.

 

ShapeCosentyx er det første godkjente legemidlet i behandlingen av ankyloserende spondylitt som har en ny virkningsmekanisme siden TNF-hemmerne kom på markedet.

 

Cosentyx har ved ankyloserende spondylitt vist seg å gi en signifikant og vedvarende effekt på følgende mål på sykdomsaktivitet og pasientrapporterte symptomer

 • pasientrapportert sykdomsaktivitet 
 • CRP 
 • tretthet 
 • fysisk funksjon 
 • bevegelighet 
 • livskvalitet 

Shape 

Ved plakkpsoriasis har effekten av Cosentyx vært studert i direkte sammenlignende studier med to preparater med andre virkningsmekanismer, etanercept (TNFa hemmer)og ustekinumab.(IL-12/IL-23 hemmer) Cosentyx viste i disse studiene å være mer effektivt på hudsymptomer hos psoriasis pasienter enn både etanercept og ustekinumab.3,4

Cosentyx har ved psoriasisartritt vist seg å være effektiv som biologisk førstelinjebehandling, samt etter utilstrekkelig behandlingsrespons med TNF-hemmere. Pasienter med alvorlig psoriasis, pasienter som ikke har fått god nok effekt med 150mg og pasienter som ikke har respondert godt nok på annen type biologisk behandling skal starte på 300mg dosen. Doseringsintervallet er det samme for samtlige indikasjoner. Innledningsvis gis 1 dose én gang i uken i fem uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), etterfulgt av 1 dose én gang i måneden som vedlikeholdsdosering.

Cosentyx kan ved psoriasisartritt brukes både som monoterapi og i kombinasjon med metotreksat ettersom man ikke har sett noen forskjell i effekt verken på kort eller lang sikt ved samtidig bruk av metotreksat.

Shape 

I kliniske studier har mer enn 6800 pasienter med ulike indikasjoner blitt behandlet med Cosentyx.

Ved ankyloserende spondylitt og psoriasisartritt er sikkerhetsprofilen sammenlignbar med studier innen plakkpsoriasis. De vanligst rapporterte bivirkningene er øvre luftveisinfeksjoner, diare og herpes simplex.6 I samsvar med virkningsmekanismen så man en noe økt doseavhengig forekomst av milde til moderate infeksjoner med Candida albicans. I samtlige tilfeller forsvant infeksjonen spontant eller med standardbehandling under fortsatt behandling med Cosentyx.1,3,5  

 

Bruk av Cosentyx er kontraindisert i pasienter med enten overfølsomhet for innholdstoffene eller for de med aktiv infeksjon som feks. Aktiv tuberkulose.6  

 

Man bør også utvise forsiktighet hos de pasienter med infeksjoner og blant annet hos de pasientene som har en inflammatorisk tarm sykdom (IBD). Cosentyx øker infeksjonsrisikoen derfor skal pasienter med alvorlig infeksjon overvåkes nøye og Cosentyx skal ikke gis før infeksjonen opphører. Infeksjoner som er milde eller moderate øvre luftveisinfeksjoner krever ikke seponering. Nye eller forverrede tilfeller av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er sett. Forsiktighet bør utvises ved inflammatorisk tarmsykdom og pasienten bør overvåkes nøye.

Cosentyx har effekt både som førstelinjebehandling etter konvensjonell behandling og for pasienter som har hatt utilstrekkelig behandlingsrespons på TNF-hemmere. 

For pasienter med ankyloserende spondylitt skal Cosentyx gis i dosen 150 mg. Doseringsintervallet er det samme for samtlige indikasjoner. Innledningsvis gis 1 dose én gang i uken i fem uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), etterfulgt av 1 dose én gang i måneden som vedlikeholdsdosering.

 

Sikkerhetsinformasjon 

Over 11 900 pasienter har blitt behandlet med Cosentyx i blindede og åpne kliniske studier ved forskjellige indikasjoner (plakkpsoriasis, psoriasisartritt, ankyloserende spondylitt og andre autoimmune sykdommer), som tilsvarer 20 995 pasientår med eksponering. Av disse ble over 7100 pasienter eksponert for Cosentyx i minst ett år.6 

Sikkerhetsprofilen er sammenlignbar mellom de ulike indikasjonene.  

Den vanligste bivirkningen er øvre luftveisinfeksjon. I tråd med virkningsmekanismen ble det observert en noe forhøyet doseavhengig insidens av lette til moderate infeksjoner med Candida albicans. Samtlige infeksjoner gikk tilbake spontant eller ved standardbehandling, under fortsatt behandling med Cosentyx.1,3,5 

Dersom pasienten har en alvorlig overfølsomhetsreaksjon overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene, eller en klinisk viktig, aktiv infeksjon, skal Cosentyx ikke brukes. Man bør også utvise forsiktighet hos pasienter med kroniske infeksjoner eller inflammatorisk tarmsykdom. Cosentyx bør ikke gis samtidig med levende vaksiner.6 

 

Referanser 
 1. McInnes IB., Lancet. 2015 Sep 19;386(9999):1137-46; 
 1. van der Heijde, D., Arthritis Rheumatol. 2016 Aug;68(8):1914-21 
 1. Langley, RG., N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):326-38. 
 1. Thaci, D., J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-9 
 1. Baeten, D., N Engl J Med 2015;373:2534-48 
 1. SPC, Cosentyx, Kap 4.2, pr: 23-Okt-2018 
NO1908723911
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers