Resultatene fra de pivotale studiene på ankyloserende spondylitt (MEASURE 1 og 2), psoriasisartritt (FUTURE 1 og 2) og psoriasis (ERASURE og FIXTURE) er publisert og er bakgrunnen for myndighetenes vurdering og godkjenning.For å oppnå optimal bruk av sekukinumab og en dypere forståelse av legemidlets effekt og sikkerhetsprofil gjennomfører Novartis og akademiske forskere verden over flere studier på sekukinumab. Det pågår også mye forskning på cytokin IL-17A og hvilken rolle det spiller for sykdom og helse. Nedenfor finner du lenker til noen artikler med studieresultater for sekukinumab og IL-17A. 

Prevent-studien er bakgrunnen for den nye indikasjonen nr-axSpA. Preventstudien viser at sekukinumab har en rask innsettende og vedvarende effekt ved nr-axSpA. De primære endepunktene var ved uke 16 og med vedvarende effekt til uke 52.

 

Sikkerhetsprofilen er lik som for de andre indikasjonene og i tråd med tidligere publikasjoner.

 • Deodhar A, Blanco R, Dokoupilová E, et al. Secukinumab improves signs and    symptoms of non-radiographic axial spondyloarthritis: primary results of a randomized controlled phase III study [published online ahead of print, Aug 2020;10.1002/art.41477. doi:10.1002/art.41477

Sikkerhet og effekt av sekukinumab ble vurdert i fire randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte fase III-studier hos pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som var aktuelle for fototerapi eller systemisk behandling [ERASURE, FIXTURE, FEATURE, JUNCTURE]. Effekt og sikkerhet av 150 mg og 300 mg sekukinumab ble undersøkt i forhold til enten placebo eller etanercept. I tillegg vurderte en studie et kronisk behandlingsregime i forhold til et “behandling ved behov”-regime [SCULPTURE]. (SPC kap 5.1 28.04.2020)

 

Les mer om ERASURE og FIXTURE

 

 

Les mer om FEATURE

 

Les mer om JUNCTURE

 

Les mer om SCULPTURE

 

I en ytterligere psoriasisstudie (CLEAR) ble sekukinumab sammenlignet med ustekinumab (SPC kap 5.1)

 

Les mer om CLEAR

 

 

 

Sekukinumab er også studert hos pasienter med spesifikke lokasjoner/undergrupper av plakkpsoriasis. I to placebokontrollerte studier ble det sett forbedring både ved neglepsoriasis (TRANSFIGURE, 198 pasienter) og palmoplantar plakkpsoriasis (GESTURE, 205 pasienter). En ytterligere placebokontrollert studie undersøkte 102 pasienter med moderat til alvorlig hodebunnspsoriasis, definert ved at man har en "Psoriasis Scalp Severity Index" (PSSI) score på ≥12, en IGA mod 2011 kun hodebunn score på 3 eller høyere og minst 30 % av hodebunnen påvirket.

 

Les mer om bruk av sekukinumab i ulike manifestasjoner av psoriasis

 

Les mer om TRANSFIGURE

 

Les mer om GESTURE

 

Les mer om SCALP

 

Det er publisert en artikkel som oppsummerer all tilgjengelig sikkerhetsinformasjon fra både kliniske studier og bivirkningsovervåking på sekukinumab.

 

Les mer om den samlede sikkerhetsprofilen til sekukinumab her

 

Primære resultater fra de pivotale studiene (FUTURE 1 og 2) ved bruk av sekukinumab mot PsA

 • Mease, PJ, McInnes IB, Kirkham B et al. Secukinumab Inhibition of Interleukin-17A in Patients with Psoriatic Arthritis. N Engl J Med 2015;373:1329-1339.

 

 • McInnes IB, Mease PJ, Kirkham B et al. Secukinumab, a human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, in patients with psoriatic arthritis (FUTURE 2): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet, Volume 386, Issue 9999, 1137-1146. 

 

 • Strand V, Mease P, Gossec L et al. Secukinumab improves patient-reported outcomes in subjects with active psoriatic arthritis: results from a randomised phase III trial (FUTURE 1). Ann Rheum Dis. 2017 Jan;76(1):203-207. 

 

Stor studie på PsA- 996 pasienter

 • Mease P, van der Heijde D, Landewé R et al. Secukinumab improves active psoriatic arthritis symptoms and inhibits radiographic progression: primary results from the randomised, double-blind, phase III FUTURE 5 study. Ann Rheum Dis. 2018;77(6):890–897. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212687.

 

FUTURE 5-studien med Cosentyx er den største studien som har vært gjort med et biologisk legemiddel mot PsA noen gang, med hele 996 pasienter inkludert. Resultatene viser god effekt på primære og sekundære endepunkter og en sikkerhetsprofil i tråd med det som er vist i tidligere Cosentyx-studier.

 

Resultater fra studier med lengre varighet enn 1 år

 • Kavanaugh A, Mease PJ, Reimold AM et al. Secukinumab for Long-Term Treatment of Psoriatic Arthritis: A Two-Year Followup From a Phase III, Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled Study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Mar;69(3):347-355.

 

 • Mease PJ, Kavanaugh A, Reimold A et al. Secukinumab in the treatment of psoriatic arthritis: efficacy and safety results through 3 years from the year 1 extension of the randomised phase III FUTURE 1 trial [published correction appears in RMD Open. 2018 Sep 7;4(2):e000723corr1]. RMD Open. 2018;4(2):e000723. Published 2018 Aug 13. doi:10.1136/rmdopen-2018-000723

 

Tre års effekt- og sikkerhetsdata fra den pivotale FUTURE 1-studien med Cosentyx mot psoriasisartritt. Resultatene viste at effekten var opprettholdt over tid og med liten radiografisk progresjon. Sikkerhetsdatene viste at Cosentyx var godt tolerert med en sikkerhetsprofil i tråd med tidligere publikasjoner.

 

 • Mease PJ, Kavanaugh A, Reimold A et al. Secukinumab Provides Sustained Improvements in the Signs and Symptoms of Psoriatic Arthritis: Final 5-year Results from the Phase 3 FUTURE 1 Study. ACR Open Rheumatol. 2020;2(1):18–25. doi:10.1002/acr2.11097

 

5 års oppfølging av PsA-pasienter fra FUTURE 1-studien. Viser god effekt over tid og med ingen nye sikkerhetssignaler. Pasienter som titrerte opp fra 150 mg til 300 mg opplevde bedre effekt.

 

Direkte sammenlignende studie mellom sekukinumab og adalimumab ved PsA

 • .McInnes IB, Behrens F, Mease PJ et al. Secukinumab versus adalimumab for treatment of active psoriatic arthritis (EXCEED): a double-blind, parallel-group, randomised, active-controlled, phase 3b trial. Lancet. 2020;395(10235):1496‐1505. doi:10.1016/S0140-6736(20)30564-X.

 

Cosentyx oppnådde ikke statistisk signifikans for det primære endepunktet superiority på ACR 20 vs. adalimumab ved uke 52, men viste samtidig effektiv symptomlindring på leddplager med Cosentyx 300 mg hos biologisk naive pasienter gjennom 52 uker.

 

Sekukinumab som behandling etter TNFα-hemmer ved PsA

 • Kavanaugh A, McInnes IB, Mease PJ et al. Efficacy of Subcutaneous Secukinumab in Patients with Active Psoriatic Arthritis Stratified by Prior Tumor Necrosis Factor Inhibitor Use: Results from the Randomized Placebo-controlled FUTURE 2 Study. J Rheumatol. 2016 Sep;43(9):1713-7. 

 

Effekten av sekukinumab på utviklingen av strukturelle skader ved PsA

van der Heijde D, Landewé RB, Mease PJ et al. Secukinumab Provides Significant and Sustained Inhibition of Joint Structural Damage in a Phase III Study of Active Psoriatic Arthritis. Arthritis Rheumatol. 2016 Aug;68(8):1914-21. 

 

Effekten av sekukinumab på PsA i studier på moderat til alvorlig plakkpsoriasis

 • Gottlieb AB, Langley RG, Philipp S et al. Secukinumab Improves Physical Function in Subjects With Plaque Psoriasis and Psoriatic Arthritis: Results from Two Randomized, Phase 3 Trials. J Drugs Dermatol. 2015 Aug;14(8):821-33 . 

 

Sammenfattende artikkel om IL-17A og patogenesen til PsA samt resultater fra kliniske studier på sekukinumab

 • Mease P & McInnes IB. Secukinumab: A New Treatment Option for Psoriatic Arthritis. Rheumatology and Therapy 2016;3:5-29. April 2016, pp 1-25  →

 

Andre publikasjoner

Resultater fra direkte sammenlignende studier (FIXTURE og CLEAR) på /ved bruk av secukinumab ved moderat til alvorlig plakkpsoriasis

 • Thaçi D, Blauvelt A, Reich K et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate to severe plaque psoriasis: CLEAR, a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol. 2015;73(3):400‐409. doi:10.1016/j.jaad.2015.05.013.

 

 • Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M et al. Secukinumab in plaque psoriasis - results of two phase 3 trials. N Engl J Med. 2014;371(4):326‐338. doi:10.1056/NEJMoa1314258.

 

Sammenstilte sikkerhetsanalyser

 • van de Kerkhof PCM, Griffiths CEM, Reich K et al. Secukinumab long-term safety experience: A pooled analysis of 10 phase II and III clinical studies in patients with moderate to severe plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2016 Jul;75(1):83-98.e4 . 

 

 • Schreiber S, Colombel JF, Feagan BG et al. Incidence rates of inflammatory bowel disease in patients with psoriasis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis treated with secukinumab: a retrospective analysis of pooled data from 21 clinical trials. Ann Rheum Dis. 2019;78(4):473–479. doi:10.1136/annrheumdis-2018-214273.

 

En stor sikkerhetsanalyse basert på 21 forskjellige studier på Cosentyx og 7355 pasienter fra de godkjente indikasjonene psoriasis, psoriasisartritt og ankyloserende spondylitt, viser at forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom, ulcerøs kolitt og uspesifisert IBD) er lav.

 

Utvikling av legemiddelantistoffer (immunogenitet)

 • Karle, A. et al., Secukinumab, a novel anti-IL-17A antibody, shows low immunogenicity potential in human in vitro assays comparable to other marketed biotherapeutics with low clinical immunogenicity. MAbs. 2016 Apr;8(3):536-550 . 

 

Oversiktsartikler om IL-17

 • Steinman L. A brief history of T(H)17, the first major revision in the T(H)1/T(H)2 hypothesis of T cell-mediated tissue damage. Nat Med. 2007 Feb;13(2):139-45.  

 


 

Referanser
1. Cosentyx SPC kap. 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, godkjent dato 31.07.20
 

Primære resultater fra de pivotale studiene (MEASURE 1 og 2) ved bruk av sekukinumab mot AS

 • Baeten D, Sieper J, Braun J et al. Dominique et al. Secukinumab, an Interleukin-17A Inhibitor, in Ankylosing Spondylitis. N Engl J Med 2015;373:2534-2548. 
 • Deodhar AA, Dougados M, Baeten D et al. Effect of Secukinumab on Patient-Reported Outcomes in Patients With Active Ankylosing Spondylitis: A Phase III Randomized Trial (MEASURE 1). Arthritis Rheumatol. 2016 Dec;68(12):2901-2910. 

 

Resultater fra studier med lengre varighet enn 1 år

 • Marzo-Ortega H, Sieper J, Kivitz A et al. Secukinumab sustains improvement in signs and symptoms of patients with active ankylosing spondylitis through 2 years: Results from a phase 3 study [MEASURE 2]. Arthritis Care Res (Hoboken). 2017 Jul;69(7):1020-1029. doi: 10.1002/acr.23233. Epub 2017 Jun 7.
 • Braun J, Baraliakos X, Deodhar A et al. Secukinumab shows sustained efficacy and low structural progression in ankylosing spondylitis: 4-year results from the MEASURE 1 study. Rheumatology (Oxford). 2019 May 1;58(5):859‐868. doi:10.1093/rheumatology/key375
 • Baraliakos X, Braun J, Deodhar A, et al. Long-term efficacy and safety of secukinumab 150 mg in ankylosing spondylitis: 5-year results from the phase III MEASURE 1 extension study. RMD Open. 2019;5(2):e001005. Published 2019 Sep 3. doi:10.1136/rmdopen-2019-001005

Fem års effekt- og sikkerhetsdata fra den pivotale MEASURE 1 studien med Cosentyx mot ankyloserende spondylitt. Resultatene viste at effekten var opprettholdt over tid og sikkerhetsdatene viste at Cosentyx var godt tolerert med en sikkerhetsprofil i tråd med tidligere publikasjoner.

 

Sekukinumab som behandling etter TNFα-hemmer ved AS

 • Sieper J, Deodhar A, Marzo-Ortega H et al. Secukinumab efficacy in anti-TNF-naive and anti-TNF-experienced subjects with active ankylosing spondylitis: results from the MEASURE 2 Study. Ann Rheum Dis. 2017 Mar;76(3):571-592. 

 

Sammenfattende artikkel om IL-17A og patogenesen til AS samt resultater fra kliniske studier på sekukinumab

 • •Braun J, Baraliakos X & Kiltz U. Secukinumab (AIN457) in the treatment of ankylosing spondylitis. Expert Opin Biol Ther. 2016 May;16(5):711-22. doi: 10.1517/14712598.2016.1167183.  

Sekukinumab ble godkjent i 2015, og en rekke studier innenfor flere manifestasjoner av psoriasis er gjennomført etter dette.

En metaanalyse publisert i januar 2020 konkluderer med at sekukinumab viser solide resultater på effekt, drug survival og sikkerhet ved behandling av moderat til alvorlig plakk- psoriasis1. Analysen viser også en signifikant forbedring i DLQI ved behandling med sekukinumab1.

 

Image_hva_er_sekukinumab

 

Effekt

Metaanalysen konkluderer med at 80% av pasientene oppnådde PASI 75 etter 12 måneders behandling2. 58% av pasientene hadde PASI 90 etter 12 måneders behandling. 51% av pasientene som fortsatte behandlingen med sekukinumab, og ble inkludert i analysen, oppnådde PASI 100 etter 12 måneder1.

 

Image_Pasi

Figure adapted from Augustin et al. 2020. doi: 10.1111/JDV.16180

Image_Pasi

Drug survival

Drug survival gir viktig innsikt om langtidseffekt og sikkerhet for sekukinumab.

Data basert på 16.000 pasienter viser en drug survival på 90% etter 3 og 6 måneder1. Etter 12 måneders behandling ser man en drug survival på 80%. Det er verdt å merke seg at sekukinumabs drug survival rate er sammenlignbar med ustekinumab (82%), og høyere enn 1 års survival rate for etanercept (66%) og adalimumab (69%)1.

Etter 12 måneder er det bare 8% av pasientene som har sluttet med sekukinumab på grunn av tap av effekt1.

 

 

Referanser
1) COSENTYX SPC 31.07.2020 , pkt 4.1. Indikasjon
2) COSENTYX SPC 31.07.2020 , pkt 4.8. Bivirkninger
3) COSENTYX SPC 31.07.2020 , pkt 4.3. Kontraindikasjoner
NO2007025399
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers