Resultatene fra de pivotale studiene på ankyloserende spondylitt (MEASURE 1 og 2), psoriasisartritt (FUTURE 1 og 2) og psoriasis (ERASURE og FIXTURE) er publisert og er bakgrunnen for myndighetenes vurdering og godkjenning.For å oppnå optimal bruk av sekukinumab og en dypere forståelse av legemidlets effekt og sikkerhetsprofil gjennomfører Novartis og akademiske forskere verden over flere studier på sekukinumab. Det pågår også mye forskning på cytokin IL-17A og hvilken rolle det spiller for sykdom og helse. Nedenfor finner du lenker til noen artikler med studieresultater for sekukinumab og IL-17A. 

 

Sekukinumab ble godkjent i 2015, og en rekke studier innenfor flere manifestasjoner av psoriasis er gjennomført etter dette.

En metaanalyse publisert i januar 2020 konkluderer med at sekukinumab viser solide resultater på effekt, drug survival og sikkerhet ved behandling av moderat til alvorlig plakk- psoriasis1. Analysen viser også en signifikant forbedring i DLQI ved behandling med sekukinumab1.

 

Image_hva_er_sekukinumab

 

Effekt

Metaanalysen konkluderer med at 80% av pasientene oppnådde PASI 75 etter 12 måneders behandling2. 58% av pasientene hadde PASI 90 etter 12 måneders behandling. 51% av pasientene som fortsatte behandlingen med sekukinumab, og ble inkludert i analysen, oppnådde PASI 100 etter 12 måneder1.

 

Image_Pasi

Figure adapted from Augustin et al. 2020. doi: 10.1111/JDV.16180

Image_Pasi

Drug survival

Drug survival gir viktig innsikt om langtidseffekt og sikkerhet for sekukinumab.

Data basert på 16.000 pasienter viser en drug survival på 90% etter 3 og 6 måneder1. Etter 12 måneders behandling ser man en drug survival på 80%. Det er verdt å merke seg at sekukinumabs drug survival rate er sammenlignbar med ustekinumab (82%), og høyere enn 1 års survival rate for etanercept (66%) og adalimumab (69%)1.

Etter 12 måneder er det bare 8% av pasientene som har sluttet med sekukinumab på grunn av tap av effekt1.

 

 

Referanser
1) COSENTYX SPC 28.04.2020, pkt 4.1. Indikasjon
2) COSENTYX SPC 28.04.2020, pkt 4.8. Bivirkninger
3) COSENTYX SPC 28.04.2020, pkt 4.3. Kontraindikasjoner

Sikkerhet og effekt av sekukinumab ble vurdert i fire randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte fase III-studier hos pasienter med moderat til alvorlig plakkpsoriasis, som var aktuelle for fototerapi eller systemisk behandling [ERASURE, FIXTURE, FEATURE, JUNCTURE]. Effekt og sikkerhet av 150 mg og 300 mg sekukinumab ble undersøkt i forhold til enten placebo eller etanercept. I tillegg vurderte en studie et kronisk behandlingsregime i forhold til et “behandling ved behov”-regime [SCULPTURE]. (SPC kap 5.1 28.04.2020)

 

Les mer om ERASURE og FIXTURE:

Langley RG., et al Secukinumab in plaque psoriasis--results of two phase 3 trials [ERASURE and FIXTURE]. N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):326-38 

Strober Bruce, et al, Secukinumab improves patient-reported psoriasis symptoms of itching, pain, and scaling: results of two phase 3, randomized, placebo-controlled clinical trials. Int J Dermatol. 2016 Apr;55(4):401-7 

 

Les mer om FEATURE:

Blauvelt A, Prinz J, Gottlieb A, et al. (2015), Secukinumab administration by pre‐filled syringe: efficacy, safety and usability results from a randomized controlled trial in psoriasis (FEATURE). Br J Dermatol. 2015 172: 484-493.  

 

Les mer om JUNCTURE:

Paul C, Lacour JP, Tedremets L et al. Efficacy, safety and usability of secukinumab administration by autoinjector/pen in psoriasis: a randomized, controlled trial (JUNCTURE ). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014 29: 1082-1090.

 

Les mer om SCULPTURE:

Bissonnette R, Luger T, Thaçi D et al. Secukinumab demonstrates high sustained efficacy and a favourable safety profile in patients with moderate-to-severe psoriasis through 5 years of treatment (SCULPTURE Extension Study). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(9):1507-1514.

 

I en ytterligere psoriasisstudie (CLEAR) ble sekukinumab sammenlignet med ustekinumab (SPC kap 5.1)

Les mer om CLEAR:

Thaçi D, Blauvelt A, Reich K et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate to severe plaque psoriasis: CLEAR, a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-9 

Blauvelt A, Reich K, Tsai TF et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate-to-severe plaque psoriasis up to 1 year: Results from the CLEAR study. J Am Acad Dermatol. 2017 Jan;76(1):60-69.e9 

 

 

Sekukinumab er også studert hos pasienter med spesifikke lokasjoner/undergrupper av plakkpsoriasis. I to placebokontrollerte studier ble det sett forbedring både ved neglepsoriasis (TRANSFIGURE, 198 pasienter) og palmoplantar plakkpsoriasis (GESTURE, 205 pasienter). En ytterligere placebokontrollert studie undersøkte 102 pasienter med moderat til alvorlig hodebunnspsoriasis, definert ved at man har en "Psoriasis Scalp Severity Index" (PSSI) score på ≥12, en IGA mod 2011 kun hodebunn score på 3 eller høyere og minst 30 % av hodebunnen påvirket.

 

Les mer om bruk av sekukinumab i ulike manifestasjoner av psoriasis:

Reich K, Warren RB, Coates LC, Di Comite G. Long-term efficacy and safety of secukinumab in the treatment of the multiple manifestations of psoriatic disease [published online ahead of print, 2019 Nov 30]. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019; 10.1111/jdv.16124.

 

Les mer om TRANSFIGURE:

Reich K, Sullivan J, Arenberger P, et al. Secukinumab shows high and sustained efficacy in nail psoriasis: 2.5-year results from the randomized placebo-controlled TRANSFIGURE study [published online ahead of print, 2020 Jun 1]. Br J Dermatol. 2020;10.1111/bjd.19262. doi:10.1111/bjd.19262

 

Les mer om GESTURE:

Gottlieb AB, Sullivan J, van Doorn M et al. Secukinumab shows significant efficacy in palmoplantar psoriasis: Results from GESTURE, a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol. 2017;76(1):70-80. 2. Gottlieb AB, Kubanov A, van Doorn M, et al. Sustained efficacy of secukinumab in patients with moderate-to-severe palmoplantar psoriasis: 2·5-year results from GESTURE, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Dermatol. 2020;182(4):889–899.

 

Les mer om SCALP:

Bagel J, Duffin KC, Moore A et al. The effect of secukinumab on moderate-to-severe scalp psoriasis:Results of a 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled phase 3b study. J Am Acad Dermatol. 2017;77(4):667-674 

 

 

Det er publisert en artikkel som oppsummerer all tilgjengelig sikkerhetsinformasjon fra både kliniske studier og bivirkningsovervåking på sekukinumab.

Les mer om den samlede sikkerhetsprofilen til sekukinumab her:

Deodhar A, Mease PJ, McInnes IB et al. Long-term safety of secukinumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis: integrated pooled clinical trial and post-marketing surveillance data. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):111.

 

Primære resultater fra de pivotale studiene (FUTURE 1 og 2) ved bruk av sekukinumab mot PsA: 

 

Resultater fra studier med lengre varighet enn 1 år: 

 

Sekukinumab som behandling etter TNF-hemmere ved PsA: 

 

Resultater om effekten av sekukinumab på utvikling av strukturelle skader ved PsA: 

 

Effekten av sekukinumab på PsA i studier på moderat til alvorlig plakkpsoriasis: 

 

Sammenfattende artikkel om IL-17A og patogenesen til PsA samt resultater fra kliniske studier på sekukinumab: 

NO2007025399
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers