Entresto®

PROVE-HF er en mekanistisk studie som undersøker sammenhengen mellom reduksjon i NT-proBNP og endring i hjertets volum og funksjon, etter oppstart av Entresto (sakubitril/valsartan) hos hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al...Vis mer
NO2006151395

Legemiddelverket har fattet vedtak (av 28.02.2020) om å fjerne refusjonsvilkårene for Entresto (effektivt fra 15.03.2020) hos pasienter med symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon.

De begrunner sin beslutning med at: «Fjerning av vilkårene kan redusere tiden det tar før pasientene får behandling med Entresto, samt redusere unødvendig bruk av...Vis mer

NO2003136597
Entresto Medhub
Virkningsmekanismen til Entresto® Entresto er en angiotensin-reseptor-neprilysin-hemmer (ARNI) og inneholder virkestoffene valsartan og sakubitril. Sakubitril blokkerer nedbrytingen av natriuretiske peptider, og valsartan tilhører gruppen angiotensinreseptorblokkere (ARB). Virkestoffet valsartan er...Les mer
NO1910743701

Effekt og sikkerhet av Entresto ble undersøkt i PARADIGM-HF studien . 1 PARADIGM-HF er en multinasjonal, randomisert, dobbeltblindet studie med 8399 pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF; EF ≤ 40 %, senere endret til ≤ 35 %). Studien undersøkte om Entresto var bedre enn enalapril til å redusere kardiovaskulær død og sykehusinnleggelser på grunn av...Vis mer

NO1910743701
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers