Inhalasjon med Atectura® Breezhaler® tas én gang om dagen ved hjelp av den brukervennlige Breezhaler inhalatoren. Behandlingen kan tas uansett tidspunkt på døgnet, men den skal tas på samme tidspunkt hver dag. Hvis man glemmer en dose, skal neste dose tas så snart som mulig. Pasientene skal informeres om ikke å ta mer enn én dose per dag.1

 

Dosering

Voksne og ungdom fra 12 år og oppover:

Anbefalt dose er én kapsel inhalert én gang daglig.

Pasienter skal få den styrken som inneholder egnet dose med mometasonfuroat for alvorlighetsgraden til sykdommen, og skal regelmessig revurderes av helsepersonell.

Maksimalt anbefalte dose er 125 mikrogram/260 mikrogram én gang daglig.

Behandlingen bør administreres på samme tidspunkt på dagen, hver dag. Det kan administreres uavhengig av tidspunkt på dagen. Dersom en dose glemmes, skal dosen tas så snart som mulig. Pasienter skal anmodes om ikke å ta mer enn én dose daglig.1

 

Spesielle populasjoner:

Eldre:

Ingen dosejustering er påkrevd hos eldre pasienter (65 år eller eldre)1

Nedsatt nyrefunksjon:

Ingen dosejustering er påkrevd hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.1

Nedsatt leverfunksjon:

Ingen dosejustering er påkrevd hos pasienter med lett eller moderat nedsatt leverfunksjon. Det finnes ingen tilgjengelige data for bruk av legemidlet hos pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon, og det skal derfor kun brukes hos disse pasientene dersom den forventede nytten oppveier for den potensielle risikoen.1

 

Pediatrisk populasjon:

Doseringen hos pasienter fra 12 år og oppover er den samme som hos voksne. Sikkerhet og effekt hos barn under 12 år har ikke blitt fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.1

 

Administrasjonsmåte

Kun til inhalasjon. Kapslene må ikke svelges.1

 

Instruksjoner for bruk

 

Bruksanvisning for Atectura® Breezhaler®

Hvordan du oppbevarer Atectura® Breezhaler®1

  • Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret etter «EXP». Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
  • Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
  • Oppbevar kapslene i den originale blisterpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet. Ikke ta ut kapslene før umiddelbart før bruk.

 


 

Referanser

  1. Atectura® Breezhaler® SPC datert 30.05.2020 
Rating: 
No votes yet
NO2012100566
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers